logo
Wersja dla niedowidzących
  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Wałbrzychu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE O PLACÓWCE
minus Dane podstawowe
minus Podstawy prawne
minus Organy placówki
minus Statut placówki
minus Majątek i finanse podmiotu
minus Plany i sprawozdania
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
A A A


DANE O PLACÓWCE > Organy placówki

Organami Szkoły są:

1)         Dyrektor Szkoły,

2)         Rada Pedagogiczna,

3)         Rada Szkoły,

4)         Samorząd Uczniowski i Mały Samorząd.

DYREKTOR

Zakres kometencji:

1. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły.

Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Szkoły a w szczególności:

 

1)         W zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową Szkoły:

a)         kontrolowanie ·spełniania obowiązku szkolnego i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zezwolenia na odroczenie obowiązku szkolnego, zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego,

b)         przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

c)         podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do Szkoły, przenoszenia ich do innych klas i oddziałów,

d)         sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w tym systematyczne hospitowanie lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli, prowadzenie dokumentacji hospitacji,

e)         realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach.

2)          W zakresie spraw organizacyjnych:

a)         przygotowywanie projektów planów pracy Szkoły,

b)         opracowanie arkusza organizacji Szkoły,

c)         ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć.

3)          W zakresie spraw finansowych:

a)         opracowanie planu finansowego Szkoły,

b)         przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Szkoły,

c)         realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół.

4)          W zakresie spraw administracyjnych

a)         sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno – gospodarczą Szkoły,

b)         organizowanie wyposażenia Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,

c)         organizowanie i nadzorowanie kancelarii Szkoły,

d)         nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych,

e)         organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno – remontowych,

f)          organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego.

5)          W zakresie spraw porządkowych, bhp, i podobnych:

a)         organizowanie pracy podległemu personelowi w sposób zapewniający

bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

b)         tworzenie warunków zapewniających możliwość przestrzegania zasad i

przepisów bhp i p.poż., przez pracowników i uczniów,

c)         wydawanie poleceń natychmiastowego usuwania istniejących zagrożeń

i uchybień oraz kontrolowanie skuteczności wydawanych nakazów,

d)         stwarzanie warunków do właściwej realizacji decyzji, nakazów, zarządzeń

organów nadzoru nad warunkami pracy,

e)         akceptowanie planowanych zakupów środków do realizacji zasad i

przepisów bhp i ppoż., i kontrolowanie realizacji planów,

f)          powodowanie, aby nauczyciele na bieżąco zapoznawani byli z

aktualnymi zarządzeniami, instrukcjami i wytycznymi dotyczącymi bhp i ppoż.

wydawanymi przez władze oświatowe, a także, przez dyrekcję szkoły,

g)         stałe kontrolowanie stanu obiektów i terenu szkoły,

h)         sprawdzanie stanu wyposażenia szkoły, usuwanie wyposażenia

uszkodzonego, technicznie niesprawnego, zbędnego,

i)           dokonywanie dogłębnej analizy zaistniałych na terenie szkoły

wypadków oraz podejmowanie decyzji zapobiegających ich powtórnemu

powstawaniu,

j)           powodowanie natychmiastowego przerwania zajęć na terenie szkoły ( w

uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę ) w przypadku:

  • powstania stanu zagrożenia dla personelu i uczniów,
  • gdy zaistnieje niewłaściwa temperatura otoczenia,
  • gdy wystąpi epidemia, klęska żywiołowa, zdarzenia zagrażające życiu lub nawet zdrowiu, zaistnienia innych zagrożeń, mogących spowodować wypadki lub choroby, spowodowane np. przez niebezpieczne postawy uczniów, pracowników szkoły,

            k)         zapewnienie, aby wszystkie urządzenia i wyposażenie higieniczno-            sanitarne na terenie szkoły, były zawsze czyste i sprawne, 

l)         zapewnienie, w uzgodnieniu z przedstawicielami Straży Pożarnej,  aby ilość  i     jakość sprzętu ppoż. była umieszczona we właściwych miejscach szkoły, a instrukcje dotyczące postępowania w razie pożaru – umieszczone w widocznych miejscach,

ł)         na bieżąco zapewniać, aby wszystkie wyjścia ewakuacyjne z budynku

szkoły i jej obiektów nie były zatarasowane, tylko czynne,

m)         podejmowanie innych działań, w zależności od potrzeb, aby zapewnić

personelowi szkoły i uczniom bezpiecznych warunków pracy i nauki.

2.     Dyrektor jest pracodawcą dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

Realizując zadania wynikające z tej funkcji Dyrektor w szczególności:

 

1)         decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,

2)         decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły,

3)         zawiesza w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka.

4)         decyduje po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły,

5)         określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników Szkoły, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,

6)         współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami, a w szczególności:

b)         zasięga opinii w sprawach organizacji pracy Szkoły,

c)         ustala regulaminy pracy, premiowania i nagradzania pracowników Szkoły,

d)         ustala regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i administruje nim,

e)         zasięga opinii w sprawie nagród i kar dla nauczycieli.

 

3.  Zadania dyrektora szkoły związane z awansem zawodowym nauczycieli.

        1)         Podpisanie umowy o pracę z nowo przybyłym nauczycielem – dla nauczyciela stażysty staż zaczyna się automatycznie z dniem zawarcia umowy, pod warunkiem, że stosunek pracy zostanie nawiązany nie później niż w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć.

        2)         Analizuje pod względem formalnym zasadność wniosku o rozpoczęcie stażu.

        3)         Każdego nauczyciela rozpoczynającego staż powiadamia o jego warunkach. 

        4)         Nauczycielom stażystom i kontraktowym wyznacza opiekuna stażu.

        5)         Zatwierdza plan rozwoju zawodowego za okres stażu.

        6)         Umożliwia stażyście obserwację lekcji u innych nauczycieli i obserwację przez opiekuna, lekcji stażysty

        7)         Osobiście obserwuje wybrane lekcje nauczyciela odbywającego staż.

        8)         Umożliwia stażyście uczestnictwo w zatwierdzonych w planie rozwoju szkoleniach.

  9)         Zbiera informację o stopniu realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela poprzez:

a)         obserwacje i hospitowanie zajęć prowadzonych przez stażystę,

b)         organizowanie spotkań z nauczycielami odbywającymi staż i ich opiekunami, co dwa miesiące,

c)         zbieranie od nauczycieli okresowych sprawozdań z przebiegu stażu – na zakończenie semestrów - w styczniu i czerwcu (nauczyciele stażyści ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego składają okresowe pisemne sprawozdanie tylko w styczniu),

d)         zdobyte informacje Dyrektor umieszcza w teczce awansu nauczyciela, którą prowadzi dla każdego stażysty.

10)      Dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły i po zapoznaniu się ze wstępną ocena dorobku wystawioną przez opiekuna stażu.

11)      Powołuje komisję kwalifikacyjną w celu przyznania stopnia nauczyciela kontraktowego i jej przewodniczy.

12)      Nadaje stopień nauczyciela kontraktowego.

13)      Przechowuje protokoły i dokumentację powołanej przez siebie komisji kwalifikacyjnej.

14)      Bierze udział w pracach komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej.

 

4. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

5. Dyrektor realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji. W przypadku wstrzymania przez Dyrektora Szkoły realizacji podjętej uchwały Rady Pedagogicznej – ostateczną decyzję podejmuje Kurator Oświaty w ciągu 14 dni.

6.   Zadania związane z pełnieniem funkcji przewodniczącego Rady Pedagogicznej oraz tryb ich realizacji określają postanowienia Regulaminu Rady Pedagogicznej.

7.   W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Szkoły, Radą Pedagogiczną, rodzicami i organami Samorządu Uczniowskiego.

8. Dyrektor – poza przypadkami współdziałania w podejmowaniu czynności prawnych z podmiotami, o których mowa w ust. 1, w szczególności:

1)     przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, raport z mierzenia jakości pracy szkoły oraz  informacje o działalności szkoły oraz roczny raport z mierzenia jakości pracy szkoły,

2)     składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planów pracy Szkoły,

3)     udziela Radzie Szkoły informacji o działalności dydaktyczno – wychowawczej Szkoły.

9. W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Pedagogicznej Dyrektor Szkoły informuje pracowników o istotnych sprawach szkolnych oraz wydaje zarządzenia w formie pisemnej, wykładając je do wglądu w pokojach nauczycielskich bądź w razie potrzeby w innych miejscach. Wszyscy pracownicy Szkoły zobowiązani są do systematycznego zapoznawania się z zarządzeniami Dyrektora Szkoły oraz do terminowego wykonywania zawartych w nich poleceń.

RADA PEDAGOGICZNA

Rada Pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należą:

1)         zatwierdzenie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły,

2)         zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3)         podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektu przez Radę Szkoły,

4)         ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

5)         wybór swoich przedstawicieli do Rady Szkoły,

6)         wybór dwóch członków do  komisji dokonującej wyboru na stanowisko dyrektora szkoły. Wybory tajne odbywają się z zachowaniem zasady, że wybrani nauczyciele muszą legitymować się co najmniej trzy letnim stażem pracy.

7)         uchwalenie statutu szkoły i jego nowelizacji po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Szkoły.

 

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. Organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć  lekcyjnych i pozalekcyjnych,

 2. Projekt planu finansowego szkoły,
 3. Wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,
 4. Propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 5. Wnioski Dyrektora do Kuratora Oświaty w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły.

 

RADA SZKOŁY

Jest przede wszystkim organem opiniotwórzczym i doradczym, ale też posiada pewne kompetencje wykonawcze, moze np. decydować o usunięciu ucznia ze szkoły. W skład Rady Szkoły wchodzą rodzice i nauczyciele.

Rada Szkoły stanowi reprezentację w równej liczbie 6 rodziców i 6 nauczycieli będąc

głównym rzecznikiem ich interesów.

Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnątrzszkolnych, a w szczególności:

1)         inicjuje i współorganizuje działania zmierzające do ulepszenia i poprawy warunków nauki i pracy Szkoły,

2)       występuje z wnioskiem do dyrektora i Rady Pedagogicznej w sprawie organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,

3)       może wystąpić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole,

4)      tworzy Fundusz Rady Szkoły,

5)      zasady wydatkowania środków zgromadzonych w Funduszu Rady Szkoły określa regulamin Rady Szkoły.

 

Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły a także:

1)         uchwala Statut szkoły i jego nowelizację,

2)          opiniuje

·        Plany finansowe,

·              Szkolne regulaminy o charakterze wewnętrznym,

·             Projekty dotyczące  innowacji i eksperymentów dydaktycznych,

·            Wnioski dyrektora o powołanie i odwołanie wicedyrektora szkoły,

·            Wnioski dyrektora dotyczące odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

Na wniosek dyrektora, Rada Szkoły formułuje opinię na temat pracy nauczyciela występującego z wnioskiem o ocenę dorobku zawodowego w związku z ubieganiem się o wyższy stopień awansu zawodowego.

 

SAMORZĄD SZKOLNY

Samorząd szkolny jest organem uczniowskim, wyłanianym przez samych uczniów szkoły. Organizacja ta jest demokratyczna i niezależna od administracji szkolnej i ugrupowań politycznych.

 • Rozwiązywanie problemów uczniów,
 • Zajmowanie stanowiska w spawach dotyczących uczniów,
 • Opiniowanie w sprawach dotyczących uczniów i, na wniosek dyrektora, nauczycieli

Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących takich podstawowych praw uczniów, jak:

1)       prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami.

2)       prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3)       prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4)       prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5)       prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej,charytatywnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,

6)       prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu.

Samorząd Uczniowski ponadto:

1)     może występować z wnioskiem w sprawie zmiany opiekuna Samorządu,

1)         wydaje opinię w sprawie wnioskowania przez dyrektora do kuratora o ukaranie ucznia karą przeniesienia go do innej szkoły,

2)         może wnioskować do dyrektora w sprawie kar i nagród dla uczniów,

3)         może udzielać pochwał uczniom za pracę na rzecz społeczności szkolnej, wzorową postawę, wybitne osiągnięcia,

4)         może pośredniczyć w sprawie odwołania się ucznia od kary do dyrektora szkoły z równoczesnym poręczeniem właściwego zachowania.

Ilość odwiedzin: 4408
Nazwa dokumentu: ORGANY
Osoba, która wytworzyła informację: Ja
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-09 19:39:30
Data udostępnienia informacji: 2003-06-09 19:39:39
Data ostatniej aktualizacji: 2006-11-07 21:13:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner